REGULAMIN

 

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA NERO


 
1. Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest rezerwacja miejsca na konkretny dzień i godzinę oraz uiszczenie opłaty zgodnej z cenną obowiązującą w danym semestrze, (cena ta podyktowana jest ilością godzin w semestrze –semestr 2018 - 19 zajęć koszt 590 zł)
 
2. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem kursu nauki pływania ma obowiązek złożyć zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania.
 
3. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca w cyklach pięciomiesięcznych, jeden semestr trwa średnio od 15 do 20 jednostek lekcyjnych. Jednostka lekcyjna trwa 55min.

 
Semestr 2018  od 29.01.2018 r. do 22.06.2018r.
W szczególnych przypadkach ilość zajęć w semestrze może ulec zmianie


4. Opłata za kurs nauki pływania przyjmowana jest za pięć miesięcy z możliwością zapłaty w dwóch ratach w formie gotówki w wyznaczonych terminach, lub w formie przelewu na rachunek bankowy:

 
90  1050 1490 1000 0090 9716 9735
 I rata- do końca lutego  II rata- do końca  marca

 
5. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni kursanta.
 
6.  Osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje, o ile rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie trzech lekcji. W  przypadku rezygnacji z kursu po czwartej lekcji pieniądze nie będą  zwracane.
 
7.  Dopuszcza się możliwość odrobienia nieobecności z powodu choroby, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właścicielem Szkoły Pływania NERO  lub instruktorem prowadzącym, o ile nieobecność ta będzie odrobiona w danym semestrze. Lekcje niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności.
 
8. Jeden z rodziców, bądź opiekun dziecka może przebywać w szatniach przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w celu niezbędnej pomocy przy ubieraniu dziecka wyłącznie po wcześniejszej zmianie obuwia na klapki basenowe.
 
9. Opiekun każdego z uczestników kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 
10.  Każdy z uczestników kursów pływania jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Szkoły Pływania NERO oraz regulaminu Krytej Pływalni w Brzegu.
 
Szkoła Pływania Nero zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z nauki i doskonalenia pływania w sposób rzetelny, zachowując wysoką jakość świadczonych usług.